لطفا شکیبا باشید

برگزارکنندگان:

تعرفه استفاده از خدمات لیگوکاپ برای برگزارکنندگان رویدادهای مسابقاتی 10% مبالغ ورودیه می‌باشد که پس از اتمام مسابقه کسر می‌گردد.

شرکت‌کنندگان:

تعرفه شرکت در رویدادهای مسابقاتی که دارای هزینه ورودیه می‌باشند 5% از مبلغ ورودیه می‌باشد که پس از اتمام مسابقه کسر می‌گردد.

خودتان محاسبه کنید